Официални правила за участие в играта

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

„Спечели с Велинград Alcalia и Kaufland!“
Раздел I. ОРГАНИЗАТОР.
 1. Играта „Спечели с Велинград Alcalia и Kaufland!“се организира от „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК: 110558022, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, Област Ловеч, наричан по-долу „Организатор“.
 2. Изпълнител на играта е “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД, с ЕИК: 206114094, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238.

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.
 1. Играта се организира и провежда на територията на магазините на ТВ„КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД., със седалище и адрес на управление: гр.София, 1233 София, ул. Скопие 1А, ЕИК: 131129282 , намиращи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
 2. Играта е с продължителност от 00:00 на 13.11.2023 г. до 23:59 часа на 03.12.2023 г. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на играта, ако последното е наложено поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на страницата на Играта, а именно: www.promo.velingradvoda.bg

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.
 1. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са навършили 18 години.
 2. В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката на играта и сътрудничещи на Организатора, както и близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

Раздел
IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА.
 1. Играта е обвързана с покупка. В Играта може да се участва при закупуване на шест броя минерална вода Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L, наричани по-долу „продукти“. Продуктите, участващи в играта, не са обозначени със специална маркировка.
 2. Продажбите на продуктите, участващи в играта, започва на 13.11.2023 г и продължава до 03.12.2023 г. Продуктите могат да бъдат налични и продавани в магазините на ТВ КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО., извън горепосочения период, но закупуването им извън този период не дава право на участие в играта.

Раздел V. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ.
Какво трябва да направите, за да участвате в Играта?
 1. В играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел III, т.6 от настоящите правила, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни следните условия:
9.1.  Да закупи шест броя минерална вода  Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L ., наричани по – долу продукти, участващи в играта, в периода 13.11.2023 г – 03.12.2023 г.
9.2. Да регистрира номер, на касова бележка , съдържаща покупка на шест броя минерална вода Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L на сайта www.promo.velingradvoda.bg
9.3. Да качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на Играта www.promo.velingradvoda.bg, от която ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са шест броя минерална вода  Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L, тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.
 1. Броят на касовите бонове, които даден участник има право да регистрира не е ограничен. Участниците регистрирали по – голям брой касови бележки имат по-голям шанс да спечелят награда.
 2. За целия срок на Играта, и независимо от броя регистрираните касови бележки, един участник може да спечели само една награда.
 3. Един касов бон може да се регистрира само веднъж и да спечели само една награда.
Кои касови бележки се считат за валидни за участие?
 1. За валиден се счита касов бон, издаден в периода – от 13.11.2023 г до 03.12.2023 г. вкл. Касовите бележки с дата, по-ранна или по-късна от този период, не се допускат до участие.
 2. За валиден се счита всеки касов бон, в който фигурират, като закупени, шест броя минерална вода Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L.
 3. Всеки участник следва да качи ясна и видима снимка на касовата бележка на сайта на Играта www.promo.velingradvoda.bg, от която ясно и недвусмислено да се вижда, че продуктите на касовата бележка са шест броя минерална вода Велинград ALCALIA в разфасовка от 1,5L, тяхната стойност, обектът, от който са закупени, номерът на касовата бележка.
 4. Всеки участник трябва да запази до края на Играта касовите бележки, регистрирани на сайта на Играта www.promo.velingradvoda.bg. При предоставяне на награда на спечелил участник, Организаторът или негов представител може да изиска всички касови бележки, регистрирани от участника на сайта www.promo.velingradvoda.bg, като доказателство за участието на спечелилия в играта и условие за получаване на наградата.
 5. Касови бележки с неясна снимка, посочена невярна стойност или включващи различни продукти от посочените в раздел IV, т.7, се смятат за невалидни и Организаторът си запазва правото да не ги включи в тегленето за спечелване на награда. Една и съща касова бележка не може да се използва при повече от един потребител и не може да се регистрира повече от веднъж.
 6. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез специализиран софтуер на 04.12.2023 г.
 

Раздел VI. НАГРАДЕН ФОНД.
 1. Награден фонд: 60 броя ваучери за покупки на стойност 50 лв., които могат да се ползват във всички търговски обети на „Кауфланд“, с валидност 5 години от датата на активирането на ваучера. Най – ранна дата за активация на ваучера - 5.12.2023г.
  Ваучерът не може да се заменя за паричната му равностойност. Стойността на ваучера може да се използва многократно, до изчерпването й. Ваучерът може да бъде презареждан повторно. Остатъчната стойност на ваучера може да се проследи в касовия бон при  последната покупка. При стойност, по-малка от номинална стойност на ваучера, ресто не се връща.
  Ваучерът не е ценна книга.
 2. Наградите в Играта се присъждат на случаен принцип, чрез специализиран софтуер, в която участват всички регистрирани, съгласно изискванията на настоящите правила, участници.
 3. Тегленето на наградите ще се проведе на 04.12.2023 г., като ще бъдат изтеглени 60 печеливши и 5 резерви за 60 броя ваучера за покупки в Кауфланд на единична стойност 50лв.
 4. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и публикувани на сайта на Играта www.promo.velingradvoda.bg, в рамките на 5 дни от тегленето на наградите на 04.12.2023 г. Спечелилите ще бъдат публикувани на сайта на Играта със собствено име и последните четири цифри на регистрирания телефонен номер и ще бъдат информирани, чрез телефонно обаждане, в рамките на 7 календарни дни за спечелената от тях награда.
 5. За да бъде установено, че участникът отговаря на условията на настоящите правила за получаване на наградата, същият следва да потвърди, че може да предостави регистрираните за участие касови бележки на закупените продукти, посочени в раздел IV, т.7, на тези правила.
 6. Ако участникът не предостави необходимите данни за доставка на наградата: три имена, точен адрес или адрес на офис на куриерска фирма “Speedy”, мобилен телефон, или не може да бъде намерен в срок до 1 (един) месец след края на седмичното теглене или се окаже, че не отговаря на условията за участие в Играта; има липса на касови бележки; въпреки опитите си Организаторът не може да се свърже с него в продължение на 3 /три/ поредни дни; не е предоставил валиден и пълен адрес за доставка на територията на Република България или адрес на офис на куриерска фирма “Speedy”; или спечелилият откаже наградата си, Спечелилият губи правото да получи наградата си.
 7. Доставките ще бъдат осъществявани съгласно работното време на куриерската фирма. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
 8. Ако участник не може да бъде открит при посещението на куриера или не потърси наградата в определения от куриера срок, наградата се връща от куриера на Организатора.
 9. Награда, която се е върнала при Организатора, може да бъде потърсена от спечелилия участник в срок от 1 (един) месец след края натегленето , като разходите за доставката на наградата се поемат от участника. След изтичането на този срок, се приема, че участникът се отказва и губи правото да получи наградата си.
 10. На адреса, посочен от печеливш участник, или в офис на куриерска фирма „Speedy”, наградата се получава лично от него или от друго лице, писмено упълномощено за това от печелившия участник. Наградите не могат да се получават от трети неупълномощени лица.
 11. Участникът трябва да запази регистрираните касови бележки на закупените от него продукти и при поискване от страна на Организатора да ги предостави.
 12. Наградите не могат да се разменят за други награди или за стойността им в парични средства.
 13. Допуска се отклонение във вида на наградите, представен на сайта и рекламните материали.
 14. Максималният брой награди, които всеки регистриран участник може да спечели за целия период на играта е един брой.
 15. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.

Раздел VII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА ОРГАНИЗАТОРА
 1. Организаторът и Кауфланд не носят отговорност, ако награда не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес, телефонен номер, електронна поща.
 2. Организаторът и Кауфланд не носят отговорност в случай на забавяне на доставката на награда, причинено не по негова вина.
 3. Организаторът и Кауфланд не носят отговорност за:
 • Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;
 • Загуба на данни, причинено от хакерски атаки или друго неправомерно вмешателство в нормалното функциониране на сайта на Играта, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани във връзка с участието в играта.
 1. Организаторът не носи отговорност за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на интернет и страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
 2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде спекулативно повишена, посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

Раздел VIII. ЛИЧНИ ДАННИ.
 1. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че:
1)         Администратор на Вашите лични данни е:
„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Казачево, област Ловеч, п.к.5548, с ЕИК: 110558022  
1.1.      Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47
1.2.      Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236
1.3.      Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. кутия 236
2)         Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на Играта на Велинград Alcalia от “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД – Изпълнител, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094 и Куриерска фирма, доставчик на наградите.
3)         Личните данни на участниците в играта, които ще бъдат обработвани са: име, фамилия, , мобилен телефонен номер.
4)         Личните данни, които ще бъдат обработвани на спечелилите са личните данни, необходими за получаване на наградата:  две имена, с, мобилен телефонен номер, пълен адрес за получаване на наградата.
5)         Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.
6)         Вашите лични данни ще бъдат предоставени на “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД – Изпълнител на играта, както и на избрания куриер, единствено и само за целите на играта.
7)         Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.
8)         Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срока на играта.
9)         За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България.
10)       Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от тази игра.
11)       Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
12)       Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес на инспектора по защита на личните данни, както е посочено в точка 1.3.
13)       Имате право да оттегляте Вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в точка 1.3 по-горе.
14)       Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р. България.
,,Кауфланд България ЕООД енд Ко“КД не обработва и не съхранява по какъвто и да е начин лични данни на участниците в настоящата Игра.


Раздел IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
 1. Периодът на Играта е обозначен на рекламните материали за всеки обект, както и в настоящите Официални правила.
 2. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата на играта, а именно: www.promo.velingradvoda.bg, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.
Раздел X­­. ДРУГИ
 1. Правилата ще бъдат публикувани и ще останат достъпни за целия период на Играта на страницата на играта, а именно: www.promo.velingradvoda.bg.
 2. Организаторът няма задължение да води кореспонденция или да отговаря на въпроси на участници по повод Играта, но ще положи всички разумни усилия да отговаря на техни запитвания в зависимост от текущата си натовареност.
 3. За всички неуредени въпроси в тези Правила се прилага действащото българско законодателство.
С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.

2023г.  | “Тимбарк България” ЕООД